Συγκριτικοί δείκτες διαφάνειας και διοικητικής ικανότητας δημοσίων συμβάσεων (2021-2022).

Το diagonismoi-dimosiou.gr παρακολουθεί, αναλύει και καταγράφει δεδομένα που αφορούν τις Δημόσιες Συμβάσεις, από επίσημες ιστοσελίδες της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα και σε τακτά χρονικά διαστήματα, σας ενημερώνουμε για τους δείκτες της διαφάνειας στις προσφορές των δημοσίων συμβάσεων, κυρίως σύμφωνα με την ποσότητα των πληροφοριών, που εμπεριέχονται στα έγγραφα που δημοσιεύονται στις…

Έκθεση Παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 2018 – 2020.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων μεριμνά για την αποστολή έκθεσης παρακολούθησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά τριετία, αρχής γενομένης από την 18.4.2017. Η έκθεση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τις συχνότερες αιτίες πλημμελούς εφαρμογής ή έλλειψης ασφάλειας δικαίου, περιλαμβανομένων ενδεχόμενων διαρθρωτικών ή επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην εφαρμογή των κανόνων, το επίπεδο της συμμετοχής ΜΜΕ στις…

Kαθορισμός των λεπτομερειών για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων.

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί ο καθορισμός των λεπτομερειών για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, την οποία συντάσσει και αποστέλλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανά τριετία, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). Ειδικότερα με την παρούσα καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία/πληροφορίες που παρέχονται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, οι υπόχρεοι για την παροχή…