Δημοσίευση αναμορφωμένου ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων & σχετικές τροποποιήσεις ν. 4412/2016.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 36/09.03.2021) ο ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Δείτε τον Πίνακα σε μορφή pdf εδώ. Λάβετε (download) τον Πίνακα…

Ν.4782/2021: Οι 24 τροποποιήσεις στον Ν.4412/2016 που αφορούν την έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο των διαγωνισμών.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ν.4782/2021: Οι 24 τροποποιήσεις στον Ν.4412/2016 που αφορούν την έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Με τον ν. 4782/2021 που δημοσιεύθηκε την 9.3.2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) εισάγονται εκτεταμένες τροποποιήσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Ο νέος  νόμος αριθμεί συνολικά 216 σελίδες και επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο ν. 4412/2016, οι…

Πως διενεργούνται οι διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016;

Το γνωστό σε όλους μας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ αναρτά μεταξύ άλλων και τις διαβουλεύσεις που διεξάγονται, έπειτα από ειδική πρόσκληση συμμετοχής, στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Οι διαβουλεύσεις αυτές κοινοποιούνται και στις αναθέτουσες αρχές, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή. Τα στοιχεία που αναφέρονται στις προσκλήσεις, εμπεριέχουν τα αντικείμενα των συμβάσεων, την διαδικασία υποβολής τους, όπως και τις καταληκτικές τους ημερομηνίες. Σύμφωνα με τα άρθρα 22, 36 & 37…