Τροποποίηση των άρθρων 41 και 59 του ν. 4412/2016 κ.α.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 14/07/2022 δημοσιεύθηκε ο ν. 4955/2022 (Α/139) με τίτλο “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις”, με…