Κριτήρια για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και GPP4Growth.

Η βασική έννοια των Π.Δ.Σ. βασίζεται στην ύπαρξη σαφών, πιστοποιήσιμων, αλλά και φιλόδοξων περιβαλλοντικών κριτηρίων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, σύμφωνα με μια προσέγγιση του κύκλου ζωής τους όπως και άλλα επιστημονικά στοιχεία. Στην ανακοίνωση με τίτλο «Δημόσιες συμβάσεις για ένα καλύτερο περιβάλλον» (COM (2008) 400), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε την εκκίνηση των διαδικασιών…

Σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση & την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαίσιου των δημοσίων συμβάσεων κ.α.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θέτει από σήμερα, 23 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων». Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, του νόμου 4412/2016, που ενσωματώνει στο ελληνικό…

Πως διενεργούνται οι διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016;

Το γνωστό σε όλους μας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ αναρτά μεταξύ άλλων και τις διαβουλεύσεις που διεξάγονται, έπειτα από ειδική πρόσκληση συμμετοχής, στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Οι διαβουλεύσεις αυτές κοινοποιούνται και στις αναθέτουσες αρχές, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή. Τα στοιχεία που αναφέρονται στις προσκλήσεις, εμπεριέχουν τα αντικείμενα των συμβάσεων, την διαδικασία υποβολής τους, όπως και τις καταληκτικές τους ημερομηνίες. Σύμφωνα με τα άρθρα 22, 36 & 37…